هواي سالم

کل اخبار:326
 • تداوم هوای سالم در تهران

  تداوم هوای سالم در تهران

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا بر برقراری شرایط سالم کیفی هوا طی امروز دلالت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود شرایط کیفی هوای سالم تا روز آینده تداوم داشته باشد.

 • کیفیت هوای پایتخت سالم است

  کیفیت هوای پایتخت سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بر اساس نتایج پیش بینی کیفیت هوا با وجود افزایش نسبی غلظت برخی آلاینده‌ها از جمله ذرات معلق طی امروز وضعیت کیفی هوای پایتخت در شرایط سالم است.

 • هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

  هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بر اساس نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا، وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز(۱۹ شهریورماه) به دلیل افزایش نسبی غلظت برخی آلاینده‌ها از جمله ذرات معلق و ازن در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد ولی انتظار می‌رود تا فردا (۲۰ شهریور) شرایط کیفیت هوای سالم در بیشتر مناطق شهر تهران برقرار شود.

 • پیش بینی هوای سالم برای پایتخت در روزهای پایانی هفته

  پیش بینی هوای سالم برای پایتخت در روزهای پایانی هفته

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا بر برقراری شرایط کیفی هوای سالم طی امروز دلالت می‌کند و انتظار می‌رود با وجود افزایش نسبی برخی آلاینده‌ها از جمله ازن و ذرات معلق، وضعیت کیفیت هوای اکثر مناطق شهر تهران تا فردا در شرایط سالم باقی بماند.

 • تداوم هوای سالم در پایتخت

  تداوم هوای سالم در پایتخت

  نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا نشانگر برقراری شرایط کیفی هوای سالم طی امروز است و پیش‌بینی می‌شود وضعیت کیفی هوای سالم تا فردا در اکثر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • هوای پایتخت سالم است

  هوای پایتخت سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا بر برقراری شرایط سالم کیفی هوا در امروز دلالت می‌کند و انتظار می‌رود وضعیت کیفیت هوای اکثر مناطق شهر تهران تا فردا همچنان در شرایط سالم باقی بماند.

 • هوای پایتخت سالم است

  امروز

  هوای پایتخت سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا نشانگر برقراری شرایط کیفی هوای سالم طی امروز است و انتظار می‌رود با وجود احتمال افزایش نسبی غلظت ذرات معلق بر اثر وزش باد نسبتا شدید، وضعیت کیفیت هوای سالم تا فردا در بیشتر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • تداوم هوای سالم در تهران

  تداوم هوای سالم در تهران

  مدیر واحد پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز سالم است و انتظار می‌رود با وجود افزایش نسبی غلظت برخی آلاینده‌ها از جمله ذرات معلق و ازن تا فردا (۱۳ شهریورماه) شرایط کیفی هوای سالم در بیشتر مناطق شهر تهران همچنان تداوم داشته باشد.

 • هوای تهران سالم است

  هوای تهران سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق پایتخت طی امروز در شرایط سالم است و انتظار می‌رود تا فردا شرایط کیفی هوای سالم در اکثر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

  هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا نشانگر برقراری وضعیت کیفی هوای سالم طی امروز است و همراه با افزایش نسبی غلظت برخی آلاینده‌ها از جمله ذرات معلق انتظار می‌رود شاخص کیفیت هوا تا فردا روند افزایشی داشته باشد و شرایط کیفی هوای برخی مناطق شهر تهران به آستانه شرایط ناسالم برای گروه های حساس برسد.

 • تداوم هوای سالم در پایتخت

  تداوم هوای سالم در پایتخت

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز در شرایط سالم است و انتظار می‌رود شرایط کیفی هوای سالم تا فردا در بیشتر مناطق شهر تهران همچنان تداوم داشته باشد.

 • پیش‌بینی هوای سالم برای تهران طی امروز و فردا

  پیش‌بینی هوای سالم برای تهران طی امروز و فردا

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز در شرایط سالم خواهد بود و انتظار می‌رود با وجود افزایش نسبی غلظت آلاینده ازن تا فردا شرایط کیفی هوای سالم در بیشتر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • هوای پایتخت سالم است

  امروز

  هوای پایتخت سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز در شرایط سالم خواهد بود و انتظار می‌رود با وجود افزایش نسبی غلظت برخی آلاینده‌ها از جمله ازن، شرایط کیفی هوای سالم تا فردا در بیشتر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • تهرانی‌ها مردادماه ۲۶ روز هوای سالم تنفس کردند

  تهرانی‌ها مردادماه ۲۶ روز هوای سالم تنفس کردند

  مرداد ماه امسال پایتخت تنها پنج روز ناسالم برای گروه‌های حساس داشت این درحالیست که تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس در مرداد ماه سال ۹۰، ۱۹ روز بود.

 • هوای تهران سالم است

  امروز

  هوای تهران سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا نشانگر برقراری وضعیت کیفی هوای سالم در پایتخت طی امروز است و پیش‌بینی می‌شود با وجود افزایش نسبی غلظت آلاینده ازن تا فردا،شرایط کیفی هوای سالم در بیشتر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • هوای پایتخت سالم است

  هوای پایتخت سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: براساس نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز در شرایط سالم است و انتظار می‌رود تا فردا این شرایط در بیشتر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • هوای تهران سالم است

  امروز

  هوای تهران سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا نشانگر برقراری وضعیت کیفی هوای سالم طی امروز است و پیش‌بینی می‌شود شرایط کیفی هوای سالم تا فردا در بیشتر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • هوای همدان سالم است

  هوای همدان سالم است

  معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: میانگین کیفیت هوای همدان از 24 ساعت گذشته تا صبح امروز در وضعیت سالم قرار داشته است.

 • تداوم هوای سالم در پایتخت

  تداوم هوای سالم در پایتخت

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: نتایج پیش بینی کیفیت هوا نشان‌دهنده برقراری شرایط کیفی هوای سالم طی امروز است و انتظار می‌رود تا فردا وضعیت کیفی هوای بیشتر مناطق شهر تهران در شرایط سالم قرار داشته باشد.

 • هوای البرز سالم است‌

  هوای البرز سالم است‌

  مدیرکل هواشناسی البرزگفت: طی سه روز آینده شاهد افزایش سه درجه‌ای دما در اکثر مناطق استان خواهیم بود.

 • هوای پایتخت سالم است

  امروز

  هوای پایتخت سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: طبق نتایج پیش بینی کیفیت هوا،وضعیت کیفیت هوای پایتخت طی امروز در شرایط سالم قرار دارد و انتظار می‌رود تا فردا این وضعیت در بیشتر مناطق شهر تهران تداوم داشته باشد.

 • تداوم هوای سالم در پایتخت

  تداوم هوای سالم در پایتخت

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه نتایج پیش‌بینی کیفیت هوا نشانگر برقراری وضعیت کیفی هوای سالم طی امروز است، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا فردا شرایط کیفی هوای سالم در بیشتر مناطق شهر تهران همچنان تداوم داشته باشد.

 • هوای تهران سالم است

  هوای تهران سالم است

  مدیر واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه هوای امروز پایتخت سالم است، گفت: انتظار می‌رود شرایط کیفی هوای سالم تا در بیشتر مناطق فردا ادامه داشته باشد.

 • هوای تهران امروز سالم است

  هوای تهران امروز سالم است

  مدیر واحد پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به کاهش دما در تهران از سالم بودن هوای شهر خبر داد.

 • تداوم هوای سالم در تهران

  تداوم هوای سالم در تهران

  مدیر واحد پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به برقراری شرایط کیفی سالم برای هوای تهران طی امروز از تداوم این شرایط در بیشتر مناطق تهران خبر داد.

 • هوای همدان سالم است

  هوای همدان سالم است

  معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: کیفیت هوای صبح امروز همدان در وضعیت سالم قرار داشته است.

 • هوای تهران امروز سالم است

  هوای تهران امروز سالم است

  مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به افزایش دمای تهران از سالم بودن هوای پایتخت طی امروز خبر داد.

 • تهرانی‌ها نخستین ماه تابستان راحت‌تر نفس کشیدند

  تهرانی‌ها نخستین ماه تابستان راحت‌تر نفس کشیدند

  تیرماه امسال پایتخت تنها سه روز ناسالم برای گروه‌های حساس داشت، این درحالیست که تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس در تیر ماه ۹۳، ۲۶ روز بود.

 • هوای پایتخت امروز سالم است

  هوای پایتخت امروز سالم است

  مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به افزایش دما در تهران از سالم بودن هوای پایتخت طی امروز خبر داد.

 • هوای سالم آخر هفته پایتخت

  هوای سالم آخر هفته پایتخت

  مدیر واحد پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن اشاره به افزایش نسبی غلظت آلاینده ازن از سالم بودن هوای پایتخت خبر داد.