ترانزيت

کل اخبار:121
  • مثلث اروپایی پای مهمترین برنامه ریلی ایران

    مثلث اروپایی پای مهمترین برنامه ریلی ایران

    مسیری که ترانزیت جاده‌ای ایران از چند هفته قبل پیمودن آن را آغاز کرده و در قالب کریدور خلیج فارس به دریای سیاه آن را می جوید، از سوی راه آهن ایران نیز با پیگیری جدی دنبال می شود و اگر در حمل و نقل زمینی صرف همراهی کشورها گره ها را حل می کند، در ریل بهره برداری از زیرساخت‌ها اصلی ترین معما است.