جریان سیاسی عاشورا

کل اخبار:1
  • جریان شناسی سیاسی عاشورا

    جریان شناسی سیاسی عاشورا

    «با مطالعه تاریخ در می‌یابیم واقعه عاشورا یکی از دردناکترین رویداد تلخ جهان اسلام است که برای تنها یادگار پیامبراسلام(ص) اتفاق افتاد نکته قابل توجه این است که این واقعه ۵۰ سال بعد از پیامبر اسلام(ص) در بین امت ایشان اتفاق افتاد و برخی از اصحاب پیامبر نیز هنوز در قید حیات بودند و باور داشتند که امام حسین (ع) نور دیده پیامبر(ص) بوده و روایت‌های مختلفی که از پیامبر(ص) درباره ایشان و امام حسن (ع) صادر شده است.»