کلارنس کرین برینتون

کل اخبار:1
  • فردای ۴۰سالگی

    فردای ۴۰سالگی

    «شایسته‌گزینی از آرمان‌های انقلاب بود که باید پاس داشته شود و از مهجورشدنش جلوگیری کنیم و نگذاریم به نام انقلاب و به کام غیر شایستگان امور پیش برود.»