• ماهواره سها

    /یادداشت مهمان/

    فناوری فضایی، یک طاق نصرت تزئینی نیست

    خبرگزاری‌ها و شبکه‌های برون مرزی چند روزی است بر اخبار پرتاب ماهواره توسط ایران تمرکز کرده و حتی پیش از پرتاب این ماهواره، عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که حاکی از آماده‌سازی پایگاه پرتاب‌های فضایی امام خمینی(ره) برای انجام این عملیات بود. ظاهراً خبر آماده شدن ایران برای پرتاب ماهواره‌ای عملیاتی بیش از آن که در داخل مطرح باشد در فرا مرزهای کشور جلب توجه کرده است.

تاپ سه علم و فناوری ایران