• دوشنبه / ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ / ۰۰:۱۲
  • دسته‌بندی: کردستان
  • کد خبر: 98062411432
  • منبع : نمایندگی کردستان

دلایل شکست مشاغل در ایران از نگاه یک کارآفرین

دلایل شکست مشاغل در ایران از نگاه یک کارآفرین

ایسنا/کردستان " رئوف رحیمی" یکی از کارآفرینان موفق کردستانی و مخترع اولین سیستم مانیتورینگ شغلی در کشور است کە تحت عنوان "سنە" نامگذاری و در سال ۹۳ از آن رونمایی شدە و در دفتر ریاست جمهوری بە عنوان طرح ملی بە ثبت رسیدە است.

رحیمی سرمایەگذار شهربازی سربستە "سرزمین جاذبە" با احداث این شهربازی توانستە تا حدودی رویای بچەهای کردستانی را تحقق بخشد.

این کارآفرین در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در رابطه با ایدە و چگونگی عملی کردن طرح خود مبنی بر احداث این شهربازی گفت: طرح اولیەی این کار از سال ها پیش در ذهنم شکل گرفتە بود اما بە دلیل نداشتن منابع مالی  قادر بە انجام آن نبودم؛ بعد از مدتی کە در روسیە اقامت داشتم بە سنندج بازگشتم، شهربازی سرزمین جاذبە را احداث کردم و هزینە این طرح را از طریق قرض از دیگران و از راە فروش خانە و ماشینم تامین کردم.

وی با بیان اینکە سرزمین جاذبە تنها شهربازی راە اندازی شدە در ایران است کە دارای پنج شعبە در شهرهای مختلف است، اظهار کرد: این پنج شعبە دارای پروتکل کمک بە بچەهای بی‌بضاعت است و حق استفادە از این شهربازی را برای کودکان حاشیەنشین فراهم کردە است.

رحیمی دربارە سابقە شغلی خود عنوان کرد: بە مدت چند سال معاون ادارە کل، کمیتە امداد بودم و مدتی نیز در سمت معاون مدیرکل اشتغال و کارآفرینی کمیتە امداد خدمت کردەام اما بعد از مدتی بە منظور راە اندازی و ایجاد مشاغل و کارآفرینی از سمت خود استعفا دادم.

این کارآفرین کردستانی در پاسخ بە سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر معرفی شاخص‌های موفقیت ادامە داد: یک شاخص اقتصادی تحت عنوان نرخ بازگشت داخلی سرمایە بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی وجود دارد، که بر اساس آن مشاغل موفق در کوتاە مدت می توانند سرمایەای کە برای کار در نظر گرفتەاند را دوبارە بە دست بیاورند.

وی در ادامە افزود: کسب و کاری موفق است کە بتواند خروجی های اقتصادی داشتە باشد و همچنین  علاوە بر رفع نیازهای مشتریان، ارزش پیشنهادی مناسبی برای آنها داشتە باشد.

رحیمی، یکی از شاخص های موفقیت را داشتن استراتژی مشخص در هر کاری دانست و افزود: مشاغلی کە از استراتژی مشخصی برخوردارند در بلند مدت دچار شکست نمی‌شوند.

وی، یکی از دلایل شکست مشاغل در ایران را ناپایداری شغلی ذکر کرد و گفت:  کارهای کوچک بە دلیل نداشتن پشتوانەهای مالی، همچون بیمە و سرمایە با شکست مواجە می شوند.

وی همچنین دلیل دیگر موفقیت و عدم موفقیت را در آموزش عنوان کرد و افزود: اگر شغلی آموزش پذیر نباشد در کوتاە مدت با شکست مواجە می شود .

رحیمی یکی از شاخص های موفقیت در کسب و کار را رضایت شخص از شغل مورد نظر ذکر کرد و گفت: رضایت فرد از شغل، شاخصی مهم برای کسب و کار موفق محسوب می‌شود چرا که در این صورت شخص با انگیزه بیشتری می تواند گام بردارد و ادامه دهد.

وی بر این باور است کە توسعە همراە با تامین مالی شکل می گیرد و این دو موضوع بە هیچ وجە از هم جدا نیستند. فضای کسب و کار نیز در موفقیت یک شغل موثر است و بخش مهمی از موفقیت یک شغل ساختار آن است کە با محیط جغرافیایی ارتباط مستقیم دارد.

رئوف رحیمی در پاسخ بە این سوال کە انسان های موفق چە کسانی هستند گفت: اولین شاخصەی موفقیت، استراتژی افرادی در حوزەی عملیات است که شعار "خواستن توانستن است" را تحقق بخشیده‌اند.

این کار آفرین موفق تشریح کرد: استراتژی در ایران بر پایەی دو نوع دولتی و خصوصی است کە بخش دولتی، شامل کارمندان دولت کە مداوم در حال برنامەریزی هستند و این برنامەریزی ها عملی نمی شوند و بخش خصوص شامل آن دستە از افرادی می شود کە بدون داشتن برنامە و استراتژی مشخص، مداوم در حال کار عملیاتی هستند.

وی عنوان کرد: اما افراد موفق، افرادی هستند کە خط مشی بخش دولتی و خصوصی را دنبال نمی‌کنند بلکە در ابتدا برای کار خود برنامەریزی و طراحی می کنند و سپس وارد عملیات می شوند.

رحیمی در ادامە افزود: افرادی موفق خواهند شد کە بتوانند در ابتدا ساختار ذهنی خود را شکل دهند و برای کارهای خود برنامەریزی، سیاست گذاری و تیم سازی کنند و بر این اساس محیط ها و فرصت های خود را شناسایی و برای محصولات و خدمات خود برنامەریزی کنند و همواره یادگیرندە باشند.

این کارآفرین موفق، در ادامە با اشاره به اینکه در موفقیت جزئیات بیشتر از کلیات اهمیت دارد بیان کرد: هموارە کسانی موفق خواهند بود کە با مشتریان خود ارتباط خوبی برقرار کنند و در سناریوی کاری خود بە آنها امتیاز بدهند و مشتری های مشترک خود را شکل دهند.

وی در پاسخ بە این سوال مبنی بر اینکە چگونە می‌توانیم به عنوان یک کارآفرین موفق الگویی برای سایر افراد جامعە باشیم افزود: کسب و کار موفق بە مثابەی قطاری است کە تنها با یک لوکوموتیو موجب حرکت سایر واگن ها می شود و می تواند سایر افراد جامعە را با خود همراە سازد.

این کارآفرین موفق عنوان کرد: زنجیرە ارزش بخشی از اقتصاد است، کە در آن هر تولیدی پنج ایستگاە تامین مواد اولیە، طرح و شکل برنامەی تولید، بازاریابی و فروش را طی می‌کند تا بە مرحلەی تولید برسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کسب و کار موفق زمانی موفق تر خواهد شد کە بتواند در جامعە ریشە بدواند و دیگران را با خود همراە کند.

رحیمی در خصوص کسب و کار موفق اظهار کرد: کسب و کاری موفق است کە بتواند مشاغل بالادست و پایین دست خود را بشناسد و با آنها ارتباط برقرار کند، کە این ارتباطات بە مرور علاوه بر رشد، موجب توسعە نیز می شود و بە یک خوشەی اقتصادی تبدیل می‌شود.

این کارآفرین موفق در خصوص اینکە برای کسب و کار موفق چە چیزی لازم است و باید از چە کسانی کمک بگیریم و چگونە کاری را بە نقطە موفقیت برسانیم، گفت: در کارآفرینی زیست بومی، تحت عنوان اکوسیستم کارآفرینی، وجود دارد که شامل مشاغل موفقی است که طی مدت طولانی در جریان هستند و تاییدیە موفقیت خود را گرفتە اند.

وی افزود: زمانی کە ما می‌خواهیم کسب و کاری را راە اندازی کنیم نیازمند نیرو و تشکیلاتی هستیم کە در اقتصاد بە آنها عامل توسعە گفتە می شود.

وی عنوان کرد: شخصی کە در صدد راه اندازی کسب و کاری جدید است، باید با عبور از چندین مرحلە به سوالات متعددی، از جمله اینکه می خواهد چە چیزی تولید کند؟ مشتریان او چە کسانی خواهند بود؟ با چه هزینەای، در چە محیطی، با چە چشم اندازی و توسط چە کسانی این کار را راەاندازی کند؟ پاسخ دهد تا بتواند برای ایجاد شغل موردنظر برنامەریزی کند.

رحیمی اظهار کرد: اولین بحث موردنظر در ایجاد کسب و کار، طرح ایدە است و ما باید با کمک عامل توسعە، ابعاد مختلف ایدە را بررسی کرده و با شناسایی نقاط ضعف و قوت ایده ها، رقبا و مزیت های آنها را بشناسیم.

وی، یکی از ابعاد مورد بررسی در راه اندازی کسب و کار موفق را بعد فنی دانست و گفت: باید بە این مسالە توجە کرد کە آیا انجام این ایدە شدنی است یا نە؟ امکان پذیر است یا نە؟ اگر امکان پذیر است، مشتری های ما چە کسانی خواهند بود؟ میزان درآمد حاصلە از این کار چقدر خواهد بود؟ سایز مشتریان ما چقدر است و بر این اساس باید سایز سرمایە خود را تعیین کنیم.

این کارآفرین موفق با بیان اینکە استارتاپ ها باید در ابتدا بە گونەای عمل کنند کە نە سود کنند نە زیان گفت: برای راە اندازی یک کسب و کار باید با توجه به مسائل قانونی و تعیین مدل کسب و کار خود اقدام بە اخذ گواهی های لازم جهت راەاندازی شغل موردنظر کنیم.

  رحیمی دربارەی تفاوت قوانین حمایتی در ایجاد کسب و کار در ایران با کشورهای اروپایی پیشرفتە افزود: ساختار اقتصادی ایران بر پایەی اقتصاد دولتی و لیبرالیسم اقتصادی است در حالی کە در کشورهای اروپایی حاکمیت اقتصادی بر پایەی حاکمیت شرکتی است، در جایی کە در ایران مدل اقتصادی بر پایەی تامین مالی و متقاضی محور است ساختار اقتصادی آنها بر اساس مدل توسعەای و برنامە ریزی محور است.

وی در خصوص قانون و مقررات حاکم در کشورهای اروپایی تشریح کرد: در کشورهای پیشرفتە اروپایی بیشتر از آنکە بە فرآیند اهمیت بدهند بە فکر دستیابی بە نتیجەی مطلوب هستند کە این امر درست برعکس قوانین کشور ایران است، در ایران بە فرایند بیشتر از نتیجە اهمیت دادە می شود.

رحیمی در خصوص سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر چگونگی تامین سرمایە و راەهای تامین سرمایە اظهار کرد: یکی از وظایف کارآفرین، تعیین عددهای اقتصادی است و یکی از این اعداد، نظام عرضە و تقاضا است، به گونه ای که کارآفرین، زمانی کە سهم خود را از بازار مشخص کرد، می تواند ساختار تولید را تعیین و میزان سرمایەی لازم برای کار خود را مشخص کند.

این کارآفرین موفق خاطرنشان کرد: تامین مالی به چند طریق از جمله تخصیص اعتبارات و املاک خود، گرفتن وام و مشارکت با سرمایەگذاران می تواند صورت گیرد.

رحیمی یادآور شد: آنچە کە آیندە را می سازد عادت های ماست، و باید تلاشمان بر این باشد کە با فراهم کردن توسعه مداوم در درون خود و خانوادە، بر اساس هدف زندگی کنیم و با تغییر عادت های خود وارد کسب و کار شویم.

وی بیان کرد: این را نیز بدانیم کە دنیای کسب و کار دنیای پر فراز و نشیبی است و در پس زندگی هر انسان موفقی شکست ها و فراز و نشیب های بسیاری وجود دارد، این را بە یاد داشتە باشیم کە کارآفرینی ژنتیکی نیست، بلکه با آموزش و مهارت و مطالعە می توانیم بە یک انسان موفق تبدیل شویم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.