اطلس مرجع گرده شناسی

کل اخبار:1
  • تهیه نخستین اطلس مرجع گرده‌شناسی

    تهیه نخستین اطلس مرجع گرده‌شناسی

    یک عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی از تهیه نخستین اطلس مرجع گرده‌شناسی در کشور خبر داد و گفت: این اطلس یک مرجع علمی پایه در مطالعات گیاه‌شناسی، تبارشناسی، اکولوژی و... است.