اعتصاب کارگری

کل اخبار:1
  • فروش و مصرف پپسی قدغن است!

    ۱۸ بهمن ۵۷

    فروش و مصرف پپسی قدغن است!

    قم دومین شهر مقدس ایران از هم.اکنون کانون جمهوری اسلامی است. در اینجا که در ۱۵۱ کیلومتری پایتخت واقع شده است تسلط کامل مذهبی‌ها برقرار است. مقامات مذهبی بدون توجه به دولت مرکزی به حل‌وفصل امور پرداخته و سازمان اجتماعی جدیدی را که منطبق با دستورات قرآن است پی‌ریزی می‌کنند.