جنگ شهری

کل اخبار:1
  • تحویل اسلحه به متقاضیان با سوگند و بوسه‌

    ۲۲ بهمن ۵۷

    تحویل اسلحه به متقاضیان با سوگند و بوسه‌

    زیر باران گرمی که سحرگاه امروز فروریخت، ۲۴ ساعت نبرد مسلحانه، جنگ بی‌امان مشت با تانک، جنگ خیابانی که از بامی به بام دیگر کشیده می‌شد، پایان یافت. تهران جبهه بزرگ جنگی بود که بیشتر خیابان‌هایش را سنگر بسته بودند. بر بام‌ها سربازان مسلح قدم می‌زدند و صدای شلیک مسلسل‌های خودکار لحظه‌ای قطع نمی‌شد.