فرسودگی روابط زناشویی

کل اخبار:1
  • عوامل زمینه‌ساز فرسودگی روابط زناشویی

    عوامل زمینه‌ساز فرسودگی روابط زناشویی

    رابطه‌هـا، ناگهـانی در محضرخانه و بـا امضای سـند طـلاق به پایان نمی‌رسند، آنها در طول زمان و به دلایـل متعـددی بـا سـایش و فرسـودگی روبـرو می‌شوند و این افراد را به سوی نقطه پایان رابطه سوق مـی‌دهـد، بر این اساس نیـاز مبرمـی بـرای شناسایی و مقابله با این منابع فرسودگی مطرح می‌شود.