• چند توصیه امتحانی برای دانش‌آموزان

    چند توصیه امتحانی برای دانش‌آموزان

    بدون تردید ترس از امتحان بین دانش آموزان، تقریبا همه گیر و رایج است و می‌توان گفت مهمترین علت این موضوع، نتیجه‌ای است که از امتحان به دست می‌آید. نتیجه‌ای که مدرک قبولی یا مردودی محسوب شده و باعث ارتقا، تهدید، تشویق و یا تنبیه می‌شود.

تاپ سه آموزش و پرورش