• آغاز تغییرات کلان در روند برنامه‌ریزی درسی ظرف ۲ ـ ۳ سال آینده

    آغاز تغییرات کلان در روند برنامه‌ریزی درسی ظرف ۲ ـ ۳ سال آینده

    مدیر هماهنگی حوزه‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از تدوین راهنما و استاندارد برنامه ریزی درسی در ۱۱ حوزه تربیت و یادگیری خبر داد و گفت: طبق سیاست‌های جدید، از دو سه سال آینده تغییرات کلانی در روند برنامه ریزی درسی خواهیم داشت.

تاپ سه آموزش و پرورش