• اطلاعات سیم‌کارت واگذارشده را چطور بازیابی کنیم؟

    اطلاعات سیم‌کارت واگذارشده را چطور بازیابی کنیم؟

    برای بازیابی اطلاعات سیم‌کارتی که منقضی شده یا آن را واگذار کرده‌اید، می‌توانید به سامانه همتا مراجعه کرده و با وارد کردن شناسه (IMEI) دستگاه و شماره سیم‌کارت منقضی یا واگذارشده، اطلاعات را بازیابی کنید.

تاپ سه ارتباطات و فناوری اطلاعات