• تکمیل زنجیره تولید محتوای بومی با بخش خصوصی

    تکمیل زنجیره تولید محتوای بومی با بخش خصوصی

    اگرچه شاید بخش دولتی به‌صورت مستقیم در نقش تولیدکننده محتوا ظاهر نشود، اما صاحبان کسب‌وکارها و کاربران آن‌ها که در این نقش ظاهر می‌شوند، می‌توانند از امکانات تسهیل‌گر دولت برای این بخش استفاده کنند.

تاپ سه ارتباطات و فناوری اطلاعات