روز جهانی ریشه کنی فقر

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • زندگی روی خط مرگ

    زندگی روی خط مرگ

    روزها کمتر در سطح شهر بزرگی مثل اصفهان دیده می شوند، اما در همین روشنایی روز هم می توان رد پررنگ حضورشان را در گوشه و کنار شهر دید. کافی است با راهنمای راه بلدی همراه باشی که نه فقط از جا و مکان بسیاری شان خبر دارد، بلکه از حال و روزگار پر فراز و فرود بیشترشان آگاه است.