• دختری در آرزوی پسر بودن و زنی در حسرت حس امنیت!

    دختری در آرزوی پسر بودن و زنی در حسرت حس امنیت!

    یکی از مهمترین شاخصه‌های جوامع توسعه یافته امروزی، حاکمیت قانون در آن جامعه است. قانون ضمن اینکه به طور مستقیم تعیین کننده رفتارهاست، رفته رفته به شکلگیری یک فرهنگ منجر می‌شود تا افراد بدون احساس وجود یک ناظر خود به خود همان رفتاری را داشته باشند که قانون به عنوان ناظر از آنها انتظار دارد. حال تصور کنید بخش زیادی از جامعه در یک خلأ یا کارکردی ناهماهنگ بین قانون و جامعه، نادیده گرفته شود، آنجاست که همه معادلات به هم می‌ریزد.

تاپ سه استان ها