• «پیاده‌روی اربعین» در آینه کتاب

    «پیاده‌روی اربعین» در آینه کتاب

    «پیاده‌روی اربعین» که هرساله شیعیان و معتقدان زیادی را با خود همراه می‌کند، در قالب کتاب هم نمود داشته و برخی از تجربه این سفر نوشته‌اند.

تاپ سه ادبیات و کتاب