• ماجرای پیشنهاد اتمی فرانسه به صدام در جنگ تحمیلی

    ماجرای پیشنهاد اتمی فرانسه به صدام در جنگ تحمیلی

    صدام حسین، توانست با اهدای قراردادهای شگرف نفتی و تسلیحاتی مقامات فرانسوی را به طمع اندازد. از این جهت بود که سرمایه داران فرانسوی در دو بخش نفت و تسلیحات حمایت از کمپین فشار مطبوعاتی را مضاعف کردند تا دولت را برای دریافت لیست صدام حسین مجاب کنند و استدلالشان دفاع از منافعشان در عراق بود.

تاپ سه فرهنگ حماسه