• مرا با حاکم شرع اشتباه گرفتند

    مرا با حاکم شرع اشتباه گرفتند

    با تأیید حاج‌آقا ابوترابی همه خودکارها و دفترها را بردیم دادیم. وقتی چشمش به آن همه خودکار و دفتر افتاد از تعجب دهانش باز ماند و گفت: «این همه مال یک اتاق است؟!» از آن موقع دیگر مسعود را نزدند.

تاپ سه فرهنگ حماسه