• نمایشگاه گردشگری لندن

    لبخند انگلیسی‌ها به ایران در روز تحریم آمریکا

    همزمان با روزی که آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت، لندن شاهد برپایی بازار مکاره گردشگری بود که نه تنها به سیاست‌های تهدیدآمیز دولت آمریکا واکنشی نداشت، که به تداوم همکاری‌های گردشگری با ایران روی خوش نشان داد.

تاپ سه گردشگری و میراث