• مسافران ضد ضربه و متولیان بی‌برنامه در کوران کرونا!

    مسافران ضد ضربه و متولیان بی‌برنامه در کوران کرونا!

    در حاشیه دریا جمعیت موج می‌زند، از نوار زرد در ساحل خبری نیست، مردم روی شن‌ها پیک‌نیک کرده‌اند. بساط دست‌فروش‌ها پهن است. در فروشگاهی که مواد غذایی می‌فروشد هیچ علامتی برای رعایت فاصله‌گذاری نصب نکرده است. در پمب بنزین‌ها رفتار مردم با روزهای عادی فرقی ندارد.

تاپ سه گردشگری و میراث