بازاریابی عصبی؛ نورومارکتینگ

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بازاریابی عصبی چیست؟

    بازاریابی عصبی چیست؟

    انجمن‌های علمی دانشجویی روانشناسی و مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد کارگاه آموزشی بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ) را برگزار می‌کنند.

  • کارگاه آموزشی «بازاریابی عصبی؛ نورومارکتینگ»

    کارگاه آموزشی «بازاریابی عصبی؛ نورومارکتینگ»

    اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت ایران با همکاری انجمن‌های علمی دانشجویی مدیریت صنعتی، بازرگانی و مالی دانشگاه علامه، با مشارکت انجمن‌های مدیریت بازرگانی، صنعتی و روانشناسی دانشگاه یزد، مدیریت و کسب‌وکارهای دانشگاه تهران، و گردشگری دانشگاه تبریز، دانشگاه الزهرا و دانشگاه محقق اردبیلی، کارگاه آموزشی «بازاریابی عصبی؛ نورومارکتینگ» را برگزار می‌کند.