جواد شعرباف

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • دیپلماسی دیجیتال؛ شکست مرزهای دیپلماسی سنتی

  /یادداشت/

  دیپلماسی دیجیتال؛ شکست مرزهای دیپلماسی سنتی

  دیپلماسی، فن اجرای سیاست خارجی و راهی در جهت پیشبرد اهداف، منافع، سازوکارها در محیط بین‌المللی و شامل کلیه اقداماتی است که یک دولت در روابط خارجی خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، تکنولوژیک، امنیتی و نظامی با هدف افزایش منافع یا کاهش مضار از مسیر سیاست خارجی انجام می‌دهد. در این معنا کلیه اقدامات دولت ها در تعامل یا تقابل با یکدیگر ذیل مفهوم دیپلماسی قرار می گیرد. در حقیقت دیپلماسی ظرف تعاملات واحدهای سیاسی با یکدیگر صرف نظر از محتوای این تعاملات است. دیپلماسی در واقع ابزار و روشی برای رسیدن به اهداف مورد نظر کشورها از طرق مسالمت آمیز و گفت و گو محور است.

 • دیپلماسی انرژی؛ رهاسازی هوشمند انرژی نهفته در دیپلماسی

  دیپلماسی انرژی؛ رهاسازی هوشمند انرژی نهفته در دیپلماسی

  در طول قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست و یکم، ابزارها و شیوه‌های تامین اهداف و امنیت ملی کشورها متحول شده است. دیگر سران کشورها در رسیدن به اهداف خود، صرفا به ابزار سخت و نظامی متوسل نمی‌شوند. زبان زمانه عوض شده و استفاده از ابزار نرم و گفتگو و تعامل یا توافق برای دستیابی به اهداف مشترک یا همان دیپلماسی را در اولویت سیاست خارجی قرار گرفته است.

 • دیپلماسی آب؛ آبی کردن جهان خشک سیاست

  /یادداشت/

  دیپلماسی آب؛ آبی کردن جهان خشک سیاست

  بشر از دیرباز سه دسته رفتار داشته است؛ رفتارهای دوستانه، رفتارهای خصمانه و رفتارهای معمول که در قالب هیچ یک از دو رفتار پیشین نمی‌گنجد. این سه دسته رفتارهای طبیعی، به مرور زمان، سه دسته رفتار جمعی را شکل داده است که هر کدام بتدریج سه مدل رفتاری در حوزه علوم اجتماعی را به وجود آورده است. در زندگی جمعی و جامعه نیز اصناف رفتارهای سیاسی را می‌توان ذیل همین دسته بندی سه گانه در نظر گرفت.

 • دیپلماسی علم و فناوری؛ هنر مذاکره در خدمت علم

  /یادداشت/

  دیپلماسی علم و فناوری؛ هنر مذاکره در خدمت علم

  دیپلماسی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که دستگاه سیاست خارجی کشور برای رسیدن به اهداف اجماعی و مورد نظر حاکمیت در عرصه روابط بین‌الملل انجام می‌دهند. این سیاست ورزی گاه از مسیر گفتگو و مذاکره و تعامل است و هنگامی که این روش به بن بست می‌رسد، آن گاه زمان کاربست قدرت عریان و سخت و سپس جنگ فرا می‌رسد. دیپلماسی در حقیقت مانع تحقق جنگ میان کشورها و کاهش هزینه‌های زندگی جمعی واحدهای سیاسی با منافع گوناگون و متضاد است. ابزار مهم دیپلماسی مدیریت گفت‌وگو تا رسیدن به هدف مطلوب است و دیپلمات‌ها مجریان آن سیاست تا قبل از وقوع جنگ و درگیری هستند.

 • دیپلماسی دفاعی؛ مذاکره برای صلح و امنیت

  /یادداشت/

  دیپلماسی دفاعی؛ مذاکره برای صلح و امنیت

  یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سیاست خارجی، عرصه دیپلماسی و مذاکره و گفتگو است. مهارت و توانمندی کشورها در دستیابی به اهداف سیاست خارجی و تامین منافع یا امنیت ملی، عموما در مذاکره و دیپلماسی خود را به منصه ظهور می‌رساند. در این حوزه است که دیپلمات‌ها همانند رزمندگانی کارآزموده و آگاه و متخصص، با شناختی که از نقاط قوت و ضعف حریف و رقیب به دست آورده‌اند، می‌کوشند منافع ملی را پاسداری کنند و بر دامنه آن بیفزایند.

 • دیپلماسی محیط زیست؛ گفت‌وگو برای جهانی قابل زیست

  /یادداشت/

  دیپلماسی محیط زیست؛ گفت‌وگو برای جهانی قابل زیست

  از دیپلماسی غالباً به عنوان علم و هنر انجام مذاکرات و حفظ و توسعه روابط میان کشورها و دفاع از منافع و ارزشهای یک واحد سیاسی یاد می‌شود. این مهارت عموما در راه تبدیل اهداف بلندمدت یک کشور از قوه به فعل و محقق ساختن آمال و آرزوهای یک ملت از مسیر گفتگو و تعامل هدفمند صورت می‌گیرد. به عبارت بهتر و دقیق‌تر، دیپلماسی راه عملی دستیابی اهداف، از طریق گفتگو، تعامل، مذاکره و دادوستد است.