خبر وفت

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ناقوس مرگ امانمان را برید...

    انتشار خبر مرگ هیچگاه عادی نمی شود

    ناقوس مرگ امانمان را برید...

    این روزها صدای ناقوس مرگ بلند شده است و گویا تصمیم به خاموشی هم ندارد. آمار تعداد جانباختگان و هر روز شنیدن خبر درگذشت انسان‌ها که نام چهره‌ها و مفاخر نیز در میانشان بسیار به چشم می‌خورد، متاسفانه بخشی از زندگی‌مان شده است. شاید بار سنگین این روزگار بر دوش کسانی که این خبرهای ناگوار را اعلام می‌کنند، بیشتر سنگینی می‌کند؛ خبرنگارانی که دیگر از اعلام خبرهای ناخوش خسته شده‌اند.