سيدجعفر پيشه وري

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • روایت معاون پیشه‌وری از جلسه با سرکنسول روس

    ۲۱ آذر ۱۳۲۵، استیلای یک‌ساله فرقه دموکرات بر آذربایجان به پایان رسید و سران این فرقه که به پشتیبانی شوروی سر بر آورده بودند، سرانجام پس از ۱۲ ماه تکاپوی بی حاصل، به دامن بیگانه پناهنده شدند.

  • گرگ های سیبری چطور از خاک ایران رانده شدند؟

    گرگ های سیبری چطور از خاک ایران رانده شدند؟

    پلتیک‌های هوشمندانه و دزدیدن قاپ سیاستمداران اتحاد جماهیر شوروی روسیه از سوی دهمین صدراعظم ایران در دوره محمدرضا شاه از یک سو دست مایه کور کردن فتنه خومختاریِ جعفر پیشه وری در آذربایجان و از سوی دیگر موجب بیرون راندن گرگهای سیبری از نوار شمالی ایران پس از سه دهه اشغال خاک کشورمان بود.