قرارداد 1907

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پاسبان منافع انگلیس در ایران کی منحل شد؟

    پاسبان منافع انگلیس در ایران کی منحل شد؟

    «ایران» موضوع توافق قدرتهای خارجی عصر ششمین پادشاه قاجار. تزار روس و پادشاه بریتانیا برای مهار قدرت و نفوذ آلمان در اروپا و خاورمیانه، در سن‌پترزبورگ قراردادی امضا کردند که علاوه بر حل مناقشات‌شان مستعمراتی خود در مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران، بی‌سر و صدا و محرمانه شمال و جنوب ایران را بین خود تقسیم کردند و محمدعلی شاه قاجار و صدراعظم‌هایش جز تماشا، کاری از پیش نبردند و بریتانیا و روسیه تیر خلاص را زدند و با تشکیل ارتش در شمال و جنوب ایران، پاسبانِ غنائم به چنگ آورده در ایران را ثبیت کردند.

  • گرگ های سیبری چطور از خاک ایران رانده شدند؟

    گرگ های سیبری چطور از خاک ایران رانده شدند؟

    پلتیک‌های هوشمندانه و دزدیدن قاپ سیاستمداران اتحاد جماهیر شوروی روسیه از سوی دهمین صدراعظم ایران در دوره محمدرضا شاه از یک سو دست مایه کور کردن فتنه خومختاریِ جعفر پیشه وری در آذربایجان و از سوی دیگر موجب بیرون راندن گرگهای سیبری از نوار شمالی ایران پس از سه دهه اشغال خاک کشورمان بود.