ویرایش

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بایسته‌های ویرایش و نگارش

    بایسته‌های ویرایش و نگارش

    انجمن‌های علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه فرهنگیان استان تهران به همراه انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شعبه اردبیل، کارگاه «بایسته‌های ویرایش و نگارش» را برگزار می‌کند.