• دوشنبه / ۱۵ آذر ۱۴۰۰ / ۱۶:۰۵
  • دسته‌بندی: خراسان جنوبی
  • کد خبر: 1400091511720
  • خبرنگار : 50028

تجلیل از ۷۸ نومعلم بیرجندی

تجلیل از ۷۸ نومعلم بیرجندی

ایسنا/خراسان جنوبی در جشـــن صـــدای پـــای معلمـــی از ۷۸ نفـر از نومعلمـــان آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

جشـــن صـــدای پـــای معلمـــی، شامگاه یکشنبه ۱۴ آذر بـــا حضـــور نومعلمـــان آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد، مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد، معاونـــان آمـــوزش و پـــرورش و جمعـــی از معلمـــان و دانش‌آمـــوزان برگـــزار شـــد.

محمدحسین یکـــه خانـــی، مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بیرجنــد در ایـــن مراســـم بـــا بیـــان اینکـــه ۴۳۰۰ معلـــم در شهرســـتان بیرجنـــد خدمـــت مـــی کننـــد، گفـــت: در بیرجنــد ۳۶۰ آموزشــگاه داریــم کــه ۶۵ هــزار دانـــش آمـــوز در مقاطـــع مختلـــف مشـــغول بـــه تحصیـــل هســـتند.

به گزارش ایسنا، وی بـــا اشـــاره بـــه حضـــور ۷۸ فارغ التحصیـــل دانشـــگاه فرهنگیـــان در ایـــن مراســـم کـــه ســـهمیه شهرســـتان بیرجنـــد هستند، افـــزود: ایـــن فار غ التحصیـلــان امســـال اولیـــن تجربـــه معلمـــی خـــود را دارنـــد.

وی از تربیـــت انســـان‌هـــای شایســـته و تربیـــت نیـــروی انســـانی و تبدیـــل آن بـــه ســـرمایه انســـانی بـــه عنـــوان یکـــی از افتخـــارات خراســـان جنوبـــی یـــاد کـــرد و ادامـــه داد: اســـتان خراســـان جنوبـــی در تربیـــت معلمیـــن در سراســـر کشـــور برنـــد دارد و مشـــهور اســـت.

وی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا میـــراث دار افرادی چون علامـــه فـــرزان، دکتـــر شـــکوهی و... هســـتیم، افـــزود: مـــا میـــراث دار کســـانی هســـتیم کـــه امـــروز اولویـــت اول زندگـــی خـــود را تربیـــت انســـان‌هـــای صالـــح مـــی‌داننــد، تمــام پــدران و مادرانــی کــه اولویــت اول شـــان درس خوانـــدن فرزندان شـــان در بهتریـــن شـــرایط اســـت و این دلسوزی و دغدغه را در کمتر استانی چون خراسان جنوبی داریم.

وی گفـــت: تحقـــق ایـــن اولویـــت تعلیـــم و تربیـــت بـــرای خانـــواده‌هـــا زمـــان بـــرده چـــرا کـــه مـــا دیـــار عالمـــان و اندیشـــمندان هســـتیم و مـــا مدیـــون معلمـــان دلســـوز هســـتیم.

تجلیل از ۷۸ نومعلم بیرجندی

بیرجند تنها شهرستانی که در زمان کرونا افت تحصیلی نداشت

وی ادامـــه داد: مـــا در شـــاخص‌هـــای مختلـــف رشـــد داشـــته ایـــم؛ بـــه طـــور مثـــال در ســـال ۹۸ قبـــل از شـــیوع کرونـــا در بیـــن ۷۵۰ منطقـــه آمـــوزش و پـــرورش کشـــور رتبـــه ۲۰ را داشـــته‌ایم و در خـــرداد مـــاه ۱۴۰۰ بـــاز هـــم علـــی رغـــم شـــیوع کرونـــا همیـــن رتبـــه ۲۰ را کســـب کرده‌ایـــم.

وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکـــه مـــا تنهــا شهرســتانی هســتیم کــه نســبت بــه قبــل کرونـــا افـــت نداشـــته‌ایـــم، گفـــت: ایـــن نشـــان از همـــت همـــه نیروهـــا و معلمـــان دارد.

یکــه خانــی بــه رشــد شــاخص‌هــای آمــوزش و پـــرورش شهرســـتان اشـــاره کـــرد و ادامه داد: کســـب مـــدال نقـــره و برنـــز المپیـــاد، کســـب نشـــان برتـــر المپیـــاد بـــا تــلـاش دانـــش‌آمـــوزان، خانـــواده‌هـــا و معلمـــان حاصـــل شـــده اســـت.

وی بیـــان کـــرد: مـــا در شـــهری زندگـــی مـــی‌کنیـــم کـــه معلـــم آمـــوزی و کمـــک بـــه توانمندســـازی دانـــش آمـــوزان دارای اهمیـــت اســـت و معلمـــان عاشـــقانه وضعیـــت تحصیـــل دانـــش‌آمـــوزان را دنبـــال مـــی‌کننـــد کـــه ایـــن موضـــوع رســـالت مـــا را ســـنگین مــی‌کنــد.

وی ادامــه داد: نومعلمــان آمــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد بالاتریـــن رتبـــه‌هــای کنکــور را داشــته‌انــد و بــا وجــود رتبــه بـــالای کنکـــور رشـــته معلمـــی را انتخـــاب کـــرده‌انـــد کـــه شایســـته قدردانـــی اســـت.

مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان بیرجنـــد خطـــاب بـــه نومعلمـــان در ایـــن مراســـم گفـــت: از اکنون تـلاش کنیـد کـه جـزء بهتریـن‌هـا باشـید و از فکــر خـلـاق خــود کــه مســلط بــه علــم روز اســت بهـــره گیریـــد و جـــزء بهترین‌هـــا باشـــید.

یکه خانی با بیان اینکه تنها ۳۴ درصد دانش‌آموزان توانستند از فضای مجازی خوب استفاده کنند، ادامه داد: دو مســاله مهــم، آمـــوزش و پـــرورش را در دوران کرونـــا تهدیـــد مـــی‌کنـــد که یکـــی از بیـــن رفتـــن عدالـــت آموزشـــی اســـت چـــرا کـــه تنها ۳۴ درصـــد دانش‌آمـــوزان توانســـتند خـــوب از فضـــای مجـــازی اســـتفاده کننــد و۳۳ درصــد دانــش آمــوزان تنها پنج ســاعت در فضـــای مجـــازی شـــاد بـــوده‌انـــد.

وی بـــه یکــی دیگــر از ایــن تهدیــدات اشــاره کــرد و افــزود: مرکــز مطالعــات اســتراتژیک اعـلـام کــرده در دوران کرونـــا انســـجام ملـــی آســـیب دیـــده اســـت که از مکان‌های بروز این انسجام مدارس بوده است.

وی از نومعلمــان خواســت بــا اوج ملاطفت و ملایمــت بـــا دانش‌آمـــوزان رفتـــار کننـــد چـــرا کـــه از ایـــن طریـــق مـــی‌تواننـــد در قلـــب دانـــش آمـــوزان راه پیـــدا کننـــد و دانـــش آمـــوزان از ایـــن طریـــق احســاس امنیــت می‌کننــد کــه باعــث پیشــرفت آن‌هــا مــی‌شــود.

وی بیــان کــرد: اقناع اولیــا هــم مهــم اســت کــه بــا خیــال راحــت دانش‌آمــوزان را بـه مـدارس بفرسـتند.

انجمن نومعلمان بیرجند راه‌اندازی شود

هادی حمیدی، نماینده دانشجومعلمان نیز در این مراسم گفت: در تمامی تئوری‌های مدیریت سازمانی، تاکید اصلی بر کارآمدی نیروی انسانی و بهبود وضعیت نیروی انسانی موجود است و تنها نیروی محرکه برای رسیدن به این وضعیت، ایجاد انگیزه است.

وی افزود: هدف ما از برگزاری جشن هایی مثل صدای پای معلمی، تزریق این انگیزه به نیروی انسانی جوان و تازه نفس است، چراکه معتقدیم مهم‌ترین سرمایه نظام تعلیم و تربیت، نیروی انسانی موجود است و ارتقای کیفیت نیروی انسانی موجود، بخشی از وظایف اصلی ماست که در این راه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.

حمیدی اظهار کرد: با هدف رسیدن به هم‌افزایی بیشتر و رشد و توسعه فردی و کسب شایستگی‌های معلمی، راه اندازی انجمن نومعلمان شهرستان بیرجند به عنوان بستری برای انتقال تجربیات موفق و بهره گیری از ظرفیت‌های فردی و شخصی همه نومعلمان، در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: امیدواریم با ایجاد این بستر زمینه فعالیت بیشتر نومعلمان، ارتباط گیری آنان و ورود اندیشه‌های نو و متناسب با دانش‌آموز عصر حاضر فراهم شود.

تجلیل از ۷۸ نومعلم بیرجندی

تجلیل از ۷۸ نومعلم بیرجندی

انتهای پیام 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.