• افزایش قیمت اوراق مسکن

    افزایش قیمت اوراق مسکن

    روند افزایشی قیمت اوراق مسکن همچنان ادامه دارد، به طوریکه متاهلین تهرانی برای دریافت این وام باید ۴۲ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان پرداخت کنند.

تاپ سه اقتصاد کلان