• ایران صادرکننده آب می شود؟

    ایران صادرکننده آب می شود؟

    معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: ایران اکنون در چنین شرایطی قرار نگرفته که بتوان گفت می تواند صادر کننده آب باشد اما وضعیت منابع آبی طی سال های اخیر مناسب بوده است.

تاپ سه انرژی