• زبان «چینی» و زبانهای های خارجی جدید وارد مدارس می شوند؟

    زبان «چینی» و زبانهای های خارجی جدید وارد مدارس می شوند؟

    سرپرست معاونت برنامه‌ریزی درسی و تولید بسته‌های تربیت و یادگیری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش درباره جایگاه زبان های خارجی در تدوین راهنماهای برنامه درسی تحولی و احتمال ورود زبان های خارجی جدید به فهرست آموزشی زبان های خارجی مصوب توضیحاتی ارائه کرد.

تاپ سه آموزش و پرورش