• تاثیر مخرب همراهی والدین در تقلب کردن دانش آموزان

    تاثیر مخرب همراهی والدین در تقلب کردن دانش آموزان

    یک روانشناس با اشاره به همراهی برخی والدین در تقلب کردن دانش آموزان هنگام پرسش و پاسخ مجازی، گفت: والدین باید توجه داشته باشند که دانش آموز کنونی، شهروند آینده این جامعه است و از این رو آموزش کنترل درونی به دانش آموز و عدم تقلب در هنگام نبود کنترل بیرونی در آموزش مجازی، امری مهم محسوب می‌شود.

تاپ سه خانواده