• دوشنبه / ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۲:۵۱
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 99052014574
  • خبرنگار : 71282

بستر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم شد

بستر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم شد

با اختصاص ۴۰ درصد از کمک ۶۷۰ میلیارد ریالی دولت برای اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن، بستر اراﺋﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ۷۰ ﻫﺰار ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼیل داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ فراهم شد.

به گزارش ایسنا، طرح کارورزی طرحی موثر در توسعه اشتغال همراه با مهارت آموزی است که زمینه آشنایی فرد با محیط کار و جذب وی در بنگاه‌ اقتصادی را فراهم می‌کند.

افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش‌آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب‌وکار دانش‌ آموختگان، تسهیل در جذب و بکارگیری فارغ التحصیلان در بنگاه و فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش‌آموخته به بنگاه از جمله اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.

برابر اعلام معاونت اشتغال وزارت کار، در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل گذشته، ۶۷۰.۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل برای اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ تأمین اعتبار شد که با صرف مبلغ ۴۹۷ میلیارد ریال معادل ۴۰ درصد ﻃﯽ یکساله ۹۷ تا ۹۸، بیش از ۱۷۳.۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح مذکور در ﺳﺎل ۱۳۹۹ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده است.

با اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰای وزارت کار به ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، بستر لازم برای ارائه  آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ۷۰ ﻫﺰار نفر از فارغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺟﻮد واحدهای فعال در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ فراهم می شود.

آنطور که پیش بینی شده اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ادامه دارد و اجرای این طرح، از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت برای ارﺗﻘﺎی ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ به شمار می رود.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻃﺮح داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اعم از ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ هستند و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ناشی از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح نیز ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرورز در دوره سه ماهه مقدماتی از سوی دولت است.

به گزارش ایسنا، بر اساس عملکرد اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن تا ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺗﻌﺪاد ۳۶ هزار و ۱۲۲ نفر از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرورزی، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﻋﻼم کرده اند که ﺗﻌﺪاد ۱۷ هزار و ۶۶۳ ﺑﻨﮕﺎه، ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی را دارا ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﮐﺎرورز را داﺷﺘند.

همچنین ۳۸ هزار و ۹۰۶ مورد قرارداد برای پذیرش کارورز از سوی کارگاه های مذکور تا پایان سال گذشته منعقد شده است.

مطابق آمار دریافتی از سامانه طرح کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی به طور ﻣﺘﻮﺳﻂ نسبت به ﭘﺬﯾﺮش و ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد ۲.۲ ﮐﺎرورز اقدام کرده که این ﺳـﺮاﻧﻪ از ۱ ﺗﺎ ۴.۸ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ است. همچنین ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺑﻨﮕـﺎه ۹/۴۸ درﺻـﺪ بوده که نشان می دهد حدود ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده و از ﻣﺰاﯾﺎی این طرح ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

البته اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی باعث رشد سهم بخش تعاون هم شده و با توجه به سهم ۵ درصدی بخش تعاون از کل اقتصاد کشور، اﺟﺮای این ﻃﺮح در فاصله ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ۱۹ درصد افزایش یافته و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ۸۱ درﺻـﺪ از ﺳﻬﻢ ﻃﺮف تقاضا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده است.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل نیز نشان می دهد ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮ ۵۰ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود ۷۸ درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرورزی را ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اخیر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻی ۵۰ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی نشان داده اند.

طبق اعلام دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار، اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی طی ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۶ ﺗﺎ ۱۳۹۸ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘند و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اینکه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ است، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴـﯿﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﺷــﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ به شمار می رود.

به گزارش ایسنا، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم انطباق آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی آنها ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر، اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑﺮای ﺑکارﮔﯿـﺮی آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی در فضای واﻗﻌﯽ ﮐﺎر است و پیوند میان صنعت و دانشگاه می تواند تا حد قابل توجهی به کاهش مشکل بیکاری فارغ التحصیلان کشور کمک کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.