• نامهربانی مجنون به روایت یک آزاده

    نامهربانی مجنون به روایت یک آزاده

    حجم آتش توپخانه، راکت اندازهای کاتیوشا و خمپاره اندازها و همه سلاح های سنگین منحنی زن دشمن آنقدر شدت گرفته بود که آسمان و فضای مجنون همه دود و گردوغبار و بوی باروت شده بود. هوای بسیار آلوده مجنون شرایط تنفس را بر نیروهای ایرانی تنگ کرده بود که همه دچار سرفه های شدید، ریزش آب بینی و سوزش چشم، دماغ و دهان و ریه شده بودند.

تاپ سه فرهنگ حماسه