• فاتحه یک غار دیگر را بخوانیم؟

    خبری دردناک برای روز ملی غار پاک

    فاتحه یک غار دیگر را بخوانیم؟

    عضو انجمن غارنوردی و غارشناسی با انتقاد از توریستی شدن غار دستکند «هُنامه» در شهرستان شیروان، گفت، ظاهرا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی برای جاده‌کِشی و توریستی شدن این غار، مجوز و استعلام کارگروه غارشناسی را نگرفته است و در حال جاده‌سازی برای دسترسی آسان گردشگران به این غار تاریخی است.

تاپ سه گردشگری و میراث