• داستانِ خانه‌هایی که منتظر پایین آمدن کلنگ‌اند

    داستانِ خانه‌هایی که منتظر پایین آمدن کلنگ‌اند

    یکی را به حال خود رها کرده‌اند و نخستین نشانه‌های ویرانی از پنجره‌های شکسته‌اش بروز کرده، در و پنجره‌های دیگری را ماه‌هاست در آورده‌اند تا باد وباران و گرما و غبار زودتر از موعد راه نفسش را ببندد.

تاپ سه گردشگری و میراث